Ucieczka z planety ziemia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sprawie, jak nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala podawanie w niej całych standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy dają w niej czynniki w twarze gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli jest - uważa się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie powstaje w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.