Deklaracja zgodnosci z norma wzor

Deklaracja zgodności WE jest obecne pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego wytwór jest tożsamy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać samego bądź bardzo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do spełnienia wymagań dyrektyw.

system gaszenia gazem CO2

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a także gdyby to konieczne (ponieważ wynika z osobnych przepisów) wyroby też potrzebują kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest rozwiązywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas naprawdę zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który potrafi ją wyszukać według naszego zdania z opcji przedstawionych mu w woli i dotyczących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wiązać się ale z samego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to skomplikowane procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i wyniki żyć są dokumentowane. Producent wydaje na wyrobach, jakie posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności płynie spośród obecnego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania natomiast jest prawidłowy z obowiązującymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a dodatkowo gdyby jest wtedy chciane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest odpowiednie z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do jakich stosuje się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że wypełnia on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zatwierdzony do obrotu ani zostać wydany w poświęcanie na terytorium Unii Europejskiej. Deklaracja jest trzymana przez producenta bądź w przypadku kiedy zajmuje on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.